Zásady spracúvania osobných údajov

Spoločnosť SWEET LIFE, s.r.o. so sídlom na adrese Urxova 4, 080 05 Prešov, IČO: 47 776 021, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo: 3044/P (ďalej len „SWEET LIFE, s.r.o.“) chráni všetky spracúvané osobné údaje ako prísne dôverné a nakladá s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prioritou.

Tieto Zásady spracúvania osobných údajov (ďalej len „Zásady") sa vzťahujú na:

 • spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SWEET LIFE, s.r.o. počas používania webovej stránky https://toskania.sk/ (ďalej len „E-shop“)
 • spracúvanie osobných údajov vykonávané spoločnosťou SWEET LIFE, s.r.o. počas komunikácie s Vami prostredníctvom e-mailu či telefónu
 • spracúvanie osobných údajov zo strany spoločnosti SWEET LIFE, s.r.o. počas trvania obchodného vzťahu s klientmi a dodávateľmi
 • spracúvanie osobných údajov pri plnení právnych povinností spoločnosťou SWEET LIFE, s.r.o.
 • spracúvanie osobných údajov, ktoré je potrebné na účely ochrany oprávnených záujmov spoločnosti SWEET LIFE, s.r.o.

 

Kto je zodpovedný za spracúvanie Vašich osobných údajov na tomto E-shope?

Spoločnosť SWEET LIFE, s.r.o. je v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov, tzn. v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) (ďalej len „GDPR“) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“), prevádzkovateľom Vašich osobných údajov.

 

Kto ďalší ma prístup k mojim osobným údajom?

Za bezpečnosť Vašich osobných údajov zodpovedá spoločnosť SWEET LIFE, s.r.o.. V niektorých prípadoch je potrebné poskytnúť Vaše osobné údaje tretím osobám. Z dôvodu zabezpečenia dopravy poskytujeme Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Vami zvolenému dopravcovi. V prípade platby disponuje údajmi o Vašej platobnej karte spoločnosť, ktorá je poskytovateľom platobnej brány.

 

Ako sa na nás môžete obrátiť?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@toskania.sk.

 

Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

Spoločnosť SWEET LIFE, s.r.o. spracúva len osobné údaje, ktoré sú potrebné v súvislosti s činnosťou našej spoločnosti a len v nevyhnutnom rozsahu, tak aby sme rešpektovali Vaše súkromie. Vaše údaje spracúvame len v súvislosti s vytvorením a doručením objednávky, nášho oprávneného záujmu alebo  na základe Vami udeleného súhlasu. Bližšie podrobnosti o tom, aké osobné údaje spracúvame sú uvedené ďalej v týchto Zásadách.

 

Vaše osobné údaje spracúvame z týchto dôvodov:

 • Nákup tovarov na našom E-shope: Vaše údaje spracúvame k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku.
 • Marketingová činnosť: Na základe Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje pre účely marketingu a odosielanie e-mailových obchodných oznámení. Z odberu obchodných oznámení sa môžete ľahko odhlásiť tým, že v jednotlivej e-mailovej správe zakliknete možnosť Zrušiť odber noviniek. Pre zacielenie reklamy môžu byť využívané aj údaje získané pri návšteve E-shopu.
 • Zákonná povinnosť Vaše osobné údaje spracúvame aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

 

Aké osobné údaje spracúvame? 

Spoločnosť SWEET LIFE, s.r.o. spracúva len údaje, ktoré sú nevyhnutné pre vybavenie objednávky a doručenie tovaru. Jedná sa o základné údaje (napr. meno, adresa), kontaktné údaje (napr. e-mailová adresa, telefónne číslo), údaje o využívaní E-shopu (napr. podrobnosti o priebehu Vašej návštevy nášho E-shopu, využívanie konkrétneho obsahu, dobách prístupu) a údaje o pripojení (napr. údaje o koncovom zariadení, IP adresy, adresa URL odkazujúceho servera).

 

Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Spoločnosť SWEET LIFE, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje zásadne iba v nevyhnutnom rozsahu a na základe príslušného právneho základu podľa Zákona a GDPR. Vaše osobné údaje sú spracúvané a uchovávané len na dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich z príslušného zmluvného vzťahu a ďalej na dobu potrebnú podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov), alebo v prípade udeleného súhlasu, na dobu na ktorú bol súhlas udelený. Vaše osobné údaje budú po ukončení spracúvania bezodkladne zničené.

 

Aké sú Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov?

Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvame máte všetky práva v zmysle Zákona a GDPR, ktoré môžete kedykoľvek u uplatniť napríklad na e-mailovej adrese info@toskania.sk.

 

Konkrétne máte právo:

 • na informácie o osobných údajoch  ktoré o Vás spracúvame (čl. 15 GDPR)
 • na opravu nesprávnych a nekompletných osobných údajov v zmysle (čl. 16 GDPR)
 • na vymazanie osobných údajov, ak už nie je potrebné osobné údaje spracúvať na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané, alebo ak sa zistí, že boli spracúvané protiprávne
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 GDPR)
 • na prenosnosť údajov osobných údajov (čl. 20 GDPR)
 • podať námietky proti spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby, na základe ktorej bude spracúvanie Vašich osobných údajov ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené alebo zákonné dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami Vami ako dotknutej osoby, najmä ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov
 • odvolať súhlas, v prípade, že sú Vaše osobné údaje spracúvane na základe udeleného súhlasu (čl. 7 GDPR)
 • obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 alebo webstránke www.dataprotection.gov.sk

Bližšie informácie ohľadne uplatnenia Vašich práv v súvislosti so spracúvaním osobných údajov vrátane formulárov pre uplatnenie jednotlivých práv nájdete na stránkach Úradu na ochranu osobných údajov.